top of page

Directeur (Vrije Universiteit Brussel)

Ryckbosch_pic2.png

WOUTER RYCKBOSCH

Projectverantwoordelijke - geschiedenis Vrije Universiteit Brussel

Wouter Ryckbosch is sociaal en economisch historicus. Hij studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent, en behaalde in 2012 zijn doctoraat met een proefschrift over de relatie tussen consumptieverandering en sociale ongelijkheid in 18de-eeuws Vlaanderen. TIjdens de voorbije jaren heeft hij zich voornamelijk toegelegd op het bestuderen van lange-termijntrends in inkomens- en vermogensongelijkheid op de lange termijn, en de verandering van consumptiegedrag tijdens de vroegmoderne periode. Deze interesses brachten hem bij de studie van sociale relaties in het dagelijks leven tijdens het moderniseringsproces in de 18de en 19de eeuw – een onderzoeksthema waar getuigenverklaringen een unieke inkijk in kunnen geven. Wouter Ryckbosch is de directeur van het Brussels Platform voor Digital Humanities aan de Vrije Universiteit Brussel, en aan deze universiteit verzorgt hij onderwijs over de sociale en culturele geschiedenis van de vroegmoderne periode.

Taalkunde (Vrije Universiteit Brussel)

Rik Vosters.png

RIK VOSTERS

Partner - taalkunde Vrije Universiteit Brussel

Rik Vosters doceert Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel, en doet onderzoek naar taalvariatie, taalverandering, taalnormen, taalplanning en taalcontact in het Nederlands, met een sterke voorliefde voor de 18de en 19de eeuw. Hij publiceerde diverse boeken, artikels en andere bijdragen over taalgebruik en taalnormen in de Nederlandse taalgeschiedenis, en werkte eerder al met getuigenverhoren en andere criminele bronnen uit de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zijn huidige onderzoek spitst zich toe op de 'taalgeschiedenis van onderop’, waarbij bronnen worden gebruikt die allerhande stemmen uit de lagere sociale klassen — direct of indirect — aan bod laten komen. Getuigenverhoren bieden daarom fascinerende mogelijkheden om zicht te krijgen op hoe het Nederlands in het verleden werd geschreven en gesproken. Verder is hij als projectleider betrokken bij Wikiscripta Neerlandica, waar eveneens met behulp van vrijwilligers handgeschreven bronnen worden gedigitaliseerd.

Historica (Vrije Universiteit Brussel)

anne_edited.jpg

ANNE WINTER

Partner - geschiedenis Vrije Universiteit Brussel

Anne Winter is hoofddocent Geschiedenis en directeur van de onderzoeksgroep Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek concentreert zich op de sociale en economische geschiedenis van de Lage Landen in de vroegmoderne periode en lange 19de eeuw in een internationaal comparatief perspectief, met een bijzondere belangstelling voor de interacties tussen migratie, sociaal beleid, verstedelijking en arbeidsrelaties. Criminele procesdossiers vormen een bijzonder boeiende bron in relatie tot al deze thema's, omdat ze via getuigenverklaringen en ondervragingen een fascinerende inkijk vormen op dagelijkse bezigheden, contacten en conflicten en daarmee de mensen achter de historische veranderingsprocessen voor het voetlicht kunnen brengen.

Criminologie (Vrije Universiteit Brussel)

foto Margo aug2018_edited.jpg

MARGO DE KOSTER

Partner - criminologie Vrije Universiteit Brussel

Prof. Dr. Margo De Koster studeerde geschiedenis en sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij in 2003 promoveerde op een proefschrift omtrent jeugdcriminaliteit in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Aan de Vrije Universiteit Brussel is zij verbonden aan de Vakgroep Criminologie, waar zij onderzoek verricht naar diverse aspecten van de geschiedenis van misdaad en strafrechtsbedeling in de Lage Landen, met bijzondere aandacht voor jongeren, migranten, politie en grootstedelijke criminaliteit in de negentiende en twintigste eeuw. Zij doceert historische criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel en Vrije Universiteit Amsterdam en sociale geschiedenis aan de Universiteit Gent. Ze werkt al jarenlang met politionele en gerechtelijke archieven, die dankzij de getuigenverklaringen en verslagen van verhoren die ze bevatten een uniek inzicht bieden in het dagelijkse leven, de persoonlijke ervaringen en de ‘stem’ van bredere bevolkingslagen in het verleden. Margo De Koster is ervan overtuigd dat het project ‘Getuigenissen’ een cruciale bijdrage zal leveren tot een bredere ontsluiting van dit rijke bronnenmateriaal en tot vernieuwend sociaal-historisch onderzoek.

Socioloog (Vrije Universiteit Brussel)

foto bio.jpg

DIETER VANDEBROECK

Partner - Sociologie Vrije Universiteit Brussel

Prof. Dr. Dieter Vandebroeck studeerde sociologie en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, de Freie Universität Berlin en de University of Manchester. Hij is sinds 2005 verbonden aan de Onderzoeksgroep TOR van de VUB waar hij in 2013 zijn doctoraat in de sociologie behaalde met een scriptie over de belichaming van sociale ongelijkheid (onlangs verschenen als “Distinctions in the Flesh. Social Class and the Embodiment of Inequality”, Routledge, 2016). Momenteel doceert hij sociologie aan de VUB, waar hij sinds 2016 ook optreed als de programmadirecteur van de interdisciplinaire Bachelor in the Social Sciences. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich binnen de domeinen van de lichaamssociologie en de kennissociologie. Vanuit die achtergrond is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de historische rol die het lichaam en uiterlijke kenmerken spelen in de maatschappelijke definitie van “crimineel” of “afwijkend” gedrag.

Archivaris (Rijksarchief Vorst)

Harald Deceulaer.jpg

HARALD DECEULAER

Partner - Algemeen Rijksarchief Brussel

Dr. Harald Deceulaer is archivaris in het Rijksarchief Brussel. Hij schreef een boek over de kledingsector in de Zuidelijke Nederlanden en diverse artikels over de sociale en culturele geschiedenis in de zeventiende en achttiende eeuw , o.a. over conflictregeling in Antwerpse ambachten en in Gentse buurten. Sinds 2007 werkt hij aan de inventarisatie van de procesdossiers van de Raad van Brabant. Samen met vrijwilligers en collega’s publiceerde  hij hierover zo’n veertien inventarissen, waarin meer dan 20.000 dossiers worden beschreven. Samen met Sébastien Dubois en Laetitia Puccio gaf hij een bundel uit over vroegmoderne procesdossiers als historische bron en archivistische uitdaging (Het pleit is in den zak. Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek, Algemeen Rijksarchief, Sudie 148, Brussel, 2014). Andere publicaties over juridische bronnen zijn ‘Vroegmoderne procesdossiers als bron voor familiegeschiedenis: het voorbeeld van de Raad van Brabant’, in Vlaamse Stam – Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, 54, 2, 2018, pp. 172-186 en ‘Synergiën en soft-skills ontsluiten het archief van de Raad van Brabant’, in Meta, 2018, 8, pp. 10-25. Tussen 2012 en 2017 was hij de contactpersoon voor het Rijksarchief in het IUAP-project ‘Justice & Populations’. Hij werkt ook over archieven van gevangenissen, federale ministeries, kerken, gemeenten en OCMW’s.

Product Manager

Vandeginste_Hendrik.jpg

HENDRIK VANDEGINSTE

Partner - Histories vzw

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen. Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag

Via onze inbreng wil Histories het project kenbaar maken bij de lokale en regionale erfgoedorganisaties, meehelpen bij het opzetten van lokale crowdsourcing als een motor tot het beter bekend maken van het erfgoed en meewerken aan het verspreiden van kennis over het project aan een zo ruim publiek. We hebben de sterke overtuiging dat met dit project verder aangetoond kan worden dat zowel de erfgoedvrijwilligers als van de academische wereld baat hebben bij samenwerking.

Wouter Ryckbosch
Rik Vosters
Tom Bervoets
Anne Winter
Margo De Koster
Dieter Vandebroeck
Harald Deceulaer
Hendrik Vandeginste
bottom of page